Świętokrzyski Program Stypendialny w roku szkolnym 2023/2024


O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki (tzw. kryteria obowiązkowe)

1. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tj. pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na jednego członka rodziny w 2022 roku nie przekroczył trzykrotności progu określonego w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. kwoty 2 022 zł (3 x 674 zł) lub 2 292 zł (3 x764 zł) w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. uzyskali średnią ocen (obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły w roku szkolnym 2022/23 na poziomie:

a) szkoły podstawowej – nie niższym niż 4,50

b) liceum – nie niższym niż 4,

3. nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskie

Uczniowie ubiegający się o stypendium mogą spełniać także jeden z poniższych warunków (tzw. kryteria dodatkowe)

1. w roku szkolnym 2022/23 zostali laureatami albo finalistami konkursów lub olimpiad

2. są uczniami z niepełnosprawnością (tj. legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności)

Stypendium wypłacane jest jednorazowo w kwocie 3800 zł. 

W 3 egzemplarzach składamy w szkole do dnia 10 listopada (piątek)  https://stypendia.swietokrzyskie.pro/licea/dokumenty

- wniosek

- oświadczenie o dochodach

- oświadczenie o przetwarzaniu danych

(świadectwo z ubiegłego r. szk. , dyplomy z olimpiad i konkursów, zaświadczenia o dochodach, orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)).

Regulamin i szczegółowe informacje znajdują się na stronie  https://stypendia.swietokrzyskie.pro/licea/o-projekcie

Scroll to Top Skip to content