I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie

Patron Szkoły

Władysław Sikorski urodził się w niezamożnej rodzinie drobnomieszczańskiej 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem w zaborze austro - węgierskim. W latach 1893 - 1897 uczył się w gimnazjum w Rzeszowie, następnie w tamtejszym seminarium nauczycielskim. Maturę zdał w 1902 roku jako uczeń gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie, w mieście tym podjął również studia na politechnice. Jeszcze przed otrzymaniem dyplomu ukończenia studiów w 1908 roku, po odbyciu jednorocznej służby wojskowej otrzymał stopień podporucznika rezerwy.

Od chwili rozpoczęcia nauki w szkole średniej Władysław Sikorski związany był z organizacjami niepodległościowymi
i samopomocowymi młodzieży działającymi w zaborze austriackim. Swoją działalność na tym polu kontynuował również w czasie studiów. Od 1908 roku wraz z Kazimierzem Sosnkowskim współorganizował Związek Walki Czynnej. W 1912 roku został jednym ze współtwórców Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. W tym czasie Władysława Sikorskiego uważano za bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego w sprawach wojskowych.
patron-sikorski
Władysław Sikorski
czytaj wiecej

Po wybuchu pierwszej wojny światowej Władysław Sikorski, w sierpniu 1914 roku został mianowany przez Józefa Piłsudskiego komisarzem pełnomocnym nieistniejącego faktycznie Rządu Narodowego na Galicję. Z chwilą powstania Naczelnego Komitetu Narodowego, którego zadaniem miała być m.in., opieka nad legionami, Władysławowi Sikorskiemu powierzono funkcję szefa Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. Początkowo w okresie I wojny dobrze układała mu się współpraca z Józefem Piłsudskim - dowódcą 1 pułku Legionów, z biegiem czasu narastał między nimi konflikt. Jego przyczyną były odmienne poglądy na werbunek żołnierzy do Legionów oraz rolę Austro-Węgier w kwestii polskiej. Na wzajemnych stosunkach zaciążyła również bez wątpienia rywalizacja obu polityków o wpływy w polskim ruchu niepodległościowym. W czasie trwania I wojny światowej Władysław Sikorski oprócz sprawowanej funkcji w Naczelnym Komitecie Narodowym, był dowódcą 3 pułku piechoty Legionów. Już po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku brał udział w walkach z Ukraińcami na terenie Galicji - bronił m.in. Przemyśla. Podkreśla się, że w tym czasie dążył do łagodzenia konfliktów narodowościowych, między różnymi grupami zamieszkującymi te tereny. W czasie wojny polsko - bolszewickiej wykazał się wysokim kunsztem dowódczym, walcząc na Ukrainie. W sierpniu 1920 roku stojąc na czele 5 armii, broniącej odcinka frontu na północ od Modlina, przyczynił się do sukcesu polskiego kontruderzenia, które odrzuciło bolszewików od Wisły. W 1920 roku otrzymał swój pierwszy stopień generalski. Po zakończeniu działań wojennych generał Władysław Sikorski poświęcał się głównie pracy wojskowej na stanowisku szefa Sztabu Generalnego, w coraz większym stopniu interesując się zagadnieniami obronności kraju. W 1922 roku w dramatycznym dla młodego państwa momencie, związanym z zabójstwem prezydenta Gabriela Narutowicza, powierzono mu funkcję premiera rządu, którą sprawował przez pół roku. Dzięki podjętym przez rząd działaniom doszło do uspokojenia nastrojów społecznych i stabilizacji sytuacji politycznej w kraju. Od końca 1923 roku zauważalny stał się wzrost rozbieżności pomiędzy marszałkiem Piłsudskim a generałem Sikorskim wokół projektu ustawy o organizacji najwyższych władz wojskowych. Marszałek Piłsudski uważał, że ustawa i działalność Sikorskiego jest wymierzona w jego osobę. Spór zaostrzył się dodatkowo w lutym 1924 roku, gdy generał Sikorski został ministrem spraw wojskowych i przekazał swój projekt pod obrady sejmu. Maj 1926 roku przyniósł dla Polski poważne zmiany polityczne. Marszałek Piłsudski wraz ze swoimi zaufanymi współpracownikami przeprowadził zamach wojskowy i doprowadził do usunięcia legalnie działającego rządu. Generał Sikorski, który sprawował wtedy dowództwo Okręgu Korpusu we Lwowie był przeciwny przejęciu władzy przez Józefa Piłsudskiego i wysłał na pomoc stronie rządowej mały oddział wojska. Zrozumiałe jest więc to, że po zakończeniu przewrotu sam Piłsudski i jego zwolennicy stopniowo odsuwali generała Władysława Sikorskiego w cień życia politycznego. Pozostawał on w służbie czynnej ale nie otrzymał żadnego przydziału do jednostki wojskowej do końca września 1939 roku. W tym okresie Władysław Sikorski rozwijał swoje osobiste zainteresowania związane z badaniem sztuki prowadzania działań wojennych. Uważany był powszechnie za jednego z największych europejskich teoretyków wojskowości, którego poglądy w pełni potwierdziła przyszła wojna. To właśnie na czas II wojny światowej, która rozpoczęła się od ataku niemieckiego na Polskę I września 1939 roku, przypada okres największej kariery politycznej Władysława Sikorskiego. 30 września 1939 roku powierzono mu urząd premiera polskiego rządu na uchodźstwie a następnie stanowisko naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych i ministra spraw wojskowych. Na generała Sikorskiego spadł niełatwy obowiązek zorganizowania rządu działającego poza granicami państwa, oraz utworzenia armii polskiej we Francji, a później w Wielkiej Brytanii, oraz nawiązania poprawnych stosunków z sojusznikami. W dniu 22 czerwca 1941 roku wojska niemieckie uderzyły na Związek Radziecki. Atak ten spowodował natychmiastową zmianę sytuacji politycznej w Europie i wymusił reakcję rządu kierowanego przez Władysława Sikorskiego. W dniu 30 lipca 1941 roku premier polski nawiązał stosunki dyplomatyczne z rządem Związku Radzieckiego, którego armia w dniu 17 września 1939 roku zaatakowała Polskę ze wschodu. Układ Sikorski - Majski przekreślał traktaty radziecko - niemieckie i stanowił podstawę współpracy pomiędzy władzami polskimi i radzieckimi. Otwierał możliwość poprawy bytu znacznej grupie Polaków wywiezionych w głąb ZSRR i prześladowanych w tym państwie. Umowa ta nie spotkała się jednak z pełnym zrozumieniem wśród części polskich kręgów wojskowych i politycznych, gdyż nie zawierała bezpośredniego zapisu o przywróceniu granicy wschodniej państwa z 1939 roku. Ludzie je reprezentujący byli przeciwni zawieraniu umów z państwem, które dokonało agresji na Polskę w porozumieniu z III Rzeszą. Władysław Sikorski jako premier rządu rozumiał jednak poważne zmiany jakie zaszły w międzynarodowych przymierzach i zmuszony był dostosować się do nowej sytuacji jako sojusznik Wielkiej Brytanii. Już od 1942 roku stosunki polsko - radzieckie zaczęły się pogarszać. Związane to było z wyprowadzeniem, uformowanej w ZSRR przez generała Andersa, armii polskiej na Bliski Wschód. Rosjanie dodatkowo wysuwali roszczenia terytorialne wobec polskich kresów wschodnich. W dniu 16 I 1943 roku Moskwa uznała wszystkich mieszkańców polskich kresów za swoich obywateli, bez względu na ich wcześniejszą przynależność państwową. Spowodowało to narastający kryzys we wzajemnych polsko - radzieckich stosunkach i rosnące wzburzenie wśród wojskowych. Oficerowie związani z wojskiem polskim przebywającym na Bliskim Wschodzie zarzucali premierowi Sikorskiemu i rządowi brak zdecydowanych reakcji na żądania radzieckie. Dyplomaci Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii obawiali się, że dojdzie nawet do zerwania stosunków pomiędzy rządem polskim a Związkiem Radzieckim, co mogło wpłynąć na współpracę państw Wielkiej Koalicji. W kwietniu 1943 roku Niemcy ujawnili istnienie ogromnych zbiorowych grobów w Katyniu, w których spoczywali polscy oficerowie. Odnaleziono w ten sposób część zaginionych żołnierzy, których bezskutecznie poszukiwali przedstawiciele rządu generała Władysława Sikorskiego w Związku Radzieckim od 1941 roku. Rząd polski zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie o wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. Krok ten pozwolił przerwać władzom radzieckim 26 kwietnia 1943 roku i tak już napięte stosunki dyplomatyczne z polskim rządem na wychodźstwie, oskarżając go równocześnie o współpracę z Niemcami. Rosjanie zdecydowanie zaprzeczali, jakoby to oni dokonali zbrodni na tysiącach polskich oficerów. Zachodni sojusznicy Polski (szczególnie Wielka Brytania) dążyli do załagodzenia sporu polsko - radzieckiego, domagając się m.in. rekonstrukcji rządu premiera Sikorskiego i usunięcia z niego osób zbyt krytycznie wyrażających się o ZSRR. Był to wynik zakulisowych żądań Józefa Stalina kierowanych do premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchila. Generał Władysław Sikorski w połowie 1943 roku obserwował pogarszającą się pozycję swojego rządu a tym samym sprawy polskiej. Musiał także dochodzić do wniosku, że sojusznicy zachodni marginalizują rolę Polski i niekoniecznie staną w obronie jej interesów, gdyż na Związku Radzieckim spoczywał olbrzymi ciężar działań wojennych. Premier opowiadał się podobnie jak inni członkowie rządu za nienaruszalnością polskiej granicy wschodniej i nie był skłonny do ustępstw terytorialnych na rzecz ZSRR. Podejmowane przez niego działania, w tym wyjazd na przełomie 1942/1943 roku do Stanów Zjednoczonych i spotkanie z prezydentem Rooseveltem również nie przyczyniło się do wsparcia rządu polskiego. W maju 1943 roku rozpoczęła się podróż inspekcyjna naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego na Bliski Wschód. Jej celem było przede wszystkim wytłumaczenie polityki rządu i uspokojenie wrzenia w korpusie oficerskim, związanego z brakiem zdecydowanego przeciwdziałania polityce ZSRR na forum międzynarodowym. Dokonana inspekcja w ocenie generała i jego otoczenia przyniosła pozytywne rezultaty i załagodziła konflikty wśród kadry oficerskiej. W drodze powrotnej premier i naczelny wódz generał Władysław Sikorski w dniu 3 lipca 1943 roku wylądował na lotnisku w Gibraltarze, skąd miał udać się do Wielkiej Brytanii. 4 lipca 1943 roku samolot B - 24 Liberator, którym leciał generał uległ katastrofie. Zginęli wszyscy podróżujący nim pasażerowie i część załogi. Jedyną osobą, która ocalała był pilot. Okoliczności katastrofy budzą wątpliwości do dzisiaj i dają powód do wysuwania różnych hipotez dotyczących śmierci generała. Zwłoki generała przewieziono na pokładzie polskiego niszczyciela z Gibraltaru do Wielkiej Brytanii. Po kilkudniowych uroczystościach żałobnych pogrzeb generała Władysława Sikorskiego odbył się w dniu 16 VII 1943 roku na cmentarzu polskich lotników wojskowych w Newark. W dniu 17 XI 1993 roku prochy generał sprowadzono do Polski i pochowano je w krypcie św. Leonarda na Wawelu.

Dyrektorzy naszego liceum
mgr Adam Gruchalski
1945 - 1946
mgr Mieczysław Knorr
1946 - 1947
Stanisław Kormanek
1947 - 1955
mgr Leon Solarski
1955 - 1962
Marian Malinowski
1962 - 1966
mgr Henryk Wolny
1966 - 1974
mgr Ryszard Zieliński
1974 - 1980
mgr Tadeusz Stolarski
1980 - 1998
mgr Roman Wojtalczyk
1998 - 2003
mgr Stanisław Wilk
2003 - 2008
mgr Bożena Kaczor
2008 - ...
Rada Rodziców
Wykaz niepełny z uwagi na brak danych w archiwum szkolnym od 1950 r.
 • Jan Głowacki
 • Jan Tatar
 • Bogumił Banasik 1951
 • Eugeniusz Wawer 1954 - 1956
 • Henryk Ratuszniak 1956 - 1962
 • Mieczysław Bąk 1970 - 1974
 • Feliks Bielawski 1974 - 1978
 • Alfred Malinowski 1978 - 1980
 • Marian Koper 1980 - 1982
 • Józef Łęgowik 1982 - 1985
 • Andrzej Pawłowski 1985 - 1986
 • Wiesław Ćwikło 1986 - 1988
 • Ryszard Czerwiński 1988 - 1991
 • Zbigniew Drobiecki 1991 - 1995
 • Cecylia Zuchora 1995 - 1997
 • Leszek Huszno 1997 - 2000
 • Bogusław Murzynowski 2000 - 2002
 • Marek Kościołek 2003 - 2007
 • Barbara Janicka 2007 - 2010
 • Łukasz Michalski 2010 - 2015
 • Marek Tyjas 2015 - 2018
 • Anna Bełtowska 2018 - 2020
 • Dariusz Górski 2020 -
Samorząd Uczniowski
Opiekun samorządu: Bożena Kaczor
1998 / 1999 - Rams Izabela
1999 / 2000 - Radosław Skalski
2000 / 2001 - Monika Kozłowska
2001 / 2002 - Marek Klapa
Opiekun samorządu: Monika Rembas
2002 / 2002 - Katarzyna Piorun
2002 / 2003 - Karol Stawowczyk
2004 / 2005 - Paula Bartocha

Opiekun samorządu: Mariusz Marczewski
2005 / 2006 - Bartłomiej Gieroń
2006 / 2007 - Daniel Konofalski
2007 / 2008 - Paula Bartocha
2008 / 2009 - Monika Zaganiacz
Opiekun samorządu: Anna Spyrka
2009 / 2001 - Magdalena Włodarczyk
2010 / 2011 - Michał Środa
Opiekun samorządu: Magdalena Święciak
2011 / 2012 - Katarzyna Ciupa
2012 / 2013 - Szymon Tłustochowicz
Opiekun samorządu: Mariusz Marczewski
2013 / 2014 - Aneta Grzegorczyk

Opiekun samorządu: Monika Kurzac
2014 / 2015 - Tomasz Kolasa
2015 / 2016 - Zawada Wiktoria
2016 / 2017 - Kacper Saladra
2017 / 2018 - Kacper Saladra
2018 / 2019 - Zuzanna Glanda
2019 / 2020 - Roksana Lesiak
2020 / 2021 - Wiktor Musiał
2021 / 2022 - Karolina Szymanek

Losy absolwentów
Scroll to Top Skip to content