Zarządzenie nr 32/2020   w sprawie   kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  w I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie w r. szk. 2020/21

 

 

 

 

Procedura organizacji pracy I Liceum Ogólnokształcącego     im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie obowiązująca   od 15  września 2020 rPrezentacja: Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole


 

Informacja o ubezpieczeniu uczniów 

 

 

 

Statut

Regulamin monitoringu szkolnego

Informacja dyrektora o zakazie opuszczania terenu szkoły

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności

Regulamin wycieczek szkolnych

Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

Pismo Dyrektora szkoły z 21.06.2021