Pliki do pobrania:


Statut

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

Koncepcje szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych

Informacja o zakazie opuszczania terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności uczniów

Regulamin wycieczek szkolnych


 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja nauczyciela mianowanego

Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

Wniosek o ocenę dorobku

Wniosek o staż

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

 

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna - monitoring

Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego