21-10-2019 Regionalny program stypendialny

 

Regionalny program stypendialny
O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki (tzw. kryteria obowiązkowe):
1) w roku szkolnym 2019/2020 są uczniami liceów ogólnokształcących zlokalizowanych na obszarze województwa świętokrzyskiego, Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 3047
2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tj. pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na jednego członka rodziny w 2018 roku nie przekroczył dwuipółkrotności progu określonego w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. kwoty 1 685,00 zł (2,5 x 674 zł) lub 1 910,00 zł (2,5 x 764 zł) w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) uzyskali średnią ocen z dowolnie wybranych 3 przedmiotów z grupy: przedmiotów matematycznoprzyrodniczych, ICT lub języków obcych, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,00
4) nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą spełniać także co najmniej jeden z poniższych warunków (tzw. kryteria dodatkowe):
1) uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie:
a) szkoły podstawowej lub gimnazjum – nie niższym niż 5,00
b) liceum – nie niższym niż 4,5
2) w roku szkolnym 2018/2019 zostali laureatami albo finalistami konkursów lub olimpiad.
Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów należy dostarczyć do Pani pedagog najpóźniej do środy 30 października, do długiej przerwy!
Regulamin i dokumenty do pobrania znajdują się pod linkiem http://www.stypendia.sejmik.kielce.pl/swietokrzyski-program-stypendialny/do-pobrania